Ozofagus Tedavisi

Özofagus TedavisiÖzofagus kanseri tedavisi zor bir hastalıktır. Tedavi şeması başlıca küratif ve palyatif olarak ikiye ayrılır. Tedavi şeması belirlenirken, hastanın özellikleri (yaşlı, KPS’u düşük, kronik hastalığı olan ve kaşektik hastalarda morbidite ve mortalite yüksektir), kanserin patolojisi (ADK’un prognozu SCC’dan daha iyidir), evresi (erken evrede teşhis kür şansını artırmaktadır) ve lokalizasyonu (1/3 üst bölge yerleşimlilerde rezeksiyon şansı sınırlı iken, 1/3 alt bölge yerleşimlilerde rezeksiyon şansı yüksektir) başta olmak üzere birçok faktör değerlendirilir ve hastaya, tek-modalite tedavi, eş zamanlı tedavi veya palyatif tedavi seçeneklerinden biri uygulanır.Ancak hastaların bir kısmı multi-modal tedaviyi tolere edememektedir. Uygun olarak seçilmiş hastalarda tek-modalite tedavi olarak ya sadece radyoterapi (RT) ya da cerrahi tercih edilmektedir.Özofagus Tedavi SeçenekleriHandbook of Evidence- based Radiation Oncology’nin tedavi seçeneği önerileri şöyledir:Evre I-II-III (Rezektabl): Cerrahi (Cerrahi sınır yakın veya pozitifse + RT)


Neoadjuvan Kemoradyoterapi (KRT) + Cerrahi


(T2NOMO olgularda Perinodal İnvazyon (PNİ) (+), Lenfovasküler İnvazyon (LVİ) (+)


veya yaş<40 ise, neoadjuvan KRT eklenebilir.)Definitif KRT (Servikal özofagus kanserinde tercih edilir.)


Evre I-II-III (İnoperabl): Definitif KRT


Evre IV: Definitif KRT, sadece RT, Kemoterapi (KT), en iyi bakım seçeneklerinden herhangi birisi uygulanabilir.