Ayak Sinirleri ve Ayak Sinir Uclari

Ayak Sinirleri ve Ayak Sinir Uçları
N.tibialis, medial malleol arkasında n.plantaris medialis ve lateralis’e ayrılır. Bu sinirler
n.fibularis profundus tarafından inerve edilen m.extensor digitorum brevis hariç ayağın bütün
kaslarını inerve eder. Ayağın deri inervasyonunu yapan sinirler
*N.saphaneus: Ayağın medialinde birinci metatarsın başına kadar olan bölge
*N.fibularis profundus ve süperficialis: Ayağın sırtı
*N. Plantaris medialis ve lateralis: Ayağın tabanı
*N.suralis: Topukla beraber ayağın lateral yüzü
*N.tibialis ve suralis’in kalkaneal dalları: Topuk
N.tibialis (L4-S3) ve Ayak Sinir Uçları Tedavisi
N.ischiadicus’un terminal dalından kalın olanıdır. Fossa poplitea’yı m.gastrocnemius’un iki başı arasında terk eder ve bacak arka kompartımanında bulunan bütün kasları inerve eder. N.tibialis, fibula’nın orta hattında, m.soleus’un derininde aşağıya doğru iner. Ayak bileğinde, m.fleksör hallusis longus ile m.fleksör digitorum longus’un kirişleri arasında uzanır. N.tibialis, medial malleolün arka-alt tarafında, n.plantaris medialis ve n.plantaris lateralis’e ayrılır. N.tibialis’in dalı olan n.cutaneus surae medialis, sıklıkla, n.fibularis communis’den gelen bağlayıcı bir dalla n.suralis’i oluşturmak üzere birleşir. Bu sinir, bacağın üçte bir alt bölümünün dış ve arka tarafı ile ayağın dış kenarının derisini inerve eder. N.tibialis’in artiküler dalları diz eklemini; rr. kalkanei medialis isimli dalları topuk derisini inerve eder (2).
N.suralis:
N.suralis, n.tibialis’den ve n.fibularis komminis’den gelen dalların birleşmesinden oluşmuştur. Bu dalların birleşme noktaları oldukça değişkendir hatta bazen bu sinirler birleşmez ve n.suralis’i oluşturmazlar. Bu tip insanlarda normalde n.suralis tarafından inerve edilen deri bölgesi n.tibialis ve n.fibularis’den gelen dallar tarafından inerve edilir. N.suralis, v.saphena parva ile birlikte seyreder ve ayağa malleolus lateralis ‘in arkasından dolanarak girer ve ayağın lateral kenarını ve beşinci parmağın lateral yüzünü inerve eder.
Posterior Tibial Arter
Ayağın kan akımını sağlayan esas damar olan a.tibialis posterior, a.poplitea’nın kalın olan uç dalıdır. M.popliteus’un distal kenarından başlar ve m.soleus’un başlangıç bölümünün derininden geçer. A.tibialis posterior, en kalın dalı olan a.fibularis’i verdikten sonra m.tibialis posterior’un arka yüzünden aşağıya-içe doğru seyreder. İnişi sırasında n.tibialis ve vv. tibialis kendisine eşlik ederler. A.tibialis posterior medial malleolün arkasına doğru ilerler. M.tibialis posterior ile m.fleksör digitorum longus, arteri malleolden ayırır. Medial malleolün altında, m.fleksör hallusis longusun kirişleri arasında uzanır. A.tibialis posterior, retinakulum fleksorum pedis’in ve m.abduktor hallusis’in başlangıç bölümünün derininde a.plantaris medialis ve a.plantaris lateralis’e ayrılır.
M. fleksör digitorum longus:
Proksimal başlangıç yeri linea musculi solei’nin altında kalan tibia arka yüzünün iç kısmı ve fibula’ya uzanan geniş kiriş, distal yapışma yeri dıştaki dört parmağın distal falankslarının tabanları. N.tibialis tarafından inerve edilir. Fonksiyonu birinci parmak hariç diğer dört parmağa fleksiyon ve ayak bileği fleksiyonu; ayağın medial arkını desteklemek. M.fleksör digitorum longus, m.fleksör hallusis longus’a oranla daha küçük bir kas olmasına karşın dört parmağı hareket ettirir. M.fleksör hallusis longus’un kirişinden daha yüzeyel olarak çapraz bir seyirle ayak tabanına geçer ve dış taraftaki dört parmağın distal falanklarına giden dört kirişe ayrılır. Muayenesi için dört parmağın distal falanksları dirence karşı bükülür; eğer normal fonksiyon görülürse, parmaklara giden kirişler gözle görülebilir ve elle hissedilir (2).
M. Fleksör Hallusis Longus
Fleksör hallusis longus tendonu (FHL) başparmağın majör plantar fleksörüdür. Dengeyi sağlama ve yürüme, koşma, zıplama ve çömelme esnasında güç oluşturmaya yardım eder. Ayağın parmak ucunda kalkmaya ve kontrollü olarak aşağıya inmesine izin verir. FHL normal yürüyüş sırasından önemli bir kastır. Yürüyüş sırasında diğer parmakların iki katı kadar yük başparmak tarafından desteklenir ve koşma sırasında bu vücüt ağrılığının iki-üç katına kadar ulaşır. Koşarken zıplama hareketi yapıldığında bu kuvvetler vücüt ağırlığının 8 katına kadar artar (5).
FHL proksimal tutulum yeri fibula arka yüzünün alt üçte ikisi ve interosseöz membranın alt kısmıdır. Daha sonra talusun ve kalkaneusun posterioruna bağlanana kadar tendon kılıfı içerisinde yol alır, FHL hareketine engel olabilen fibro-osseoz tüneli oluşturur. Ayak bileği subtalar eklem kompleksinin posteriorundan talusun medial ve lateral tüberkülleri arasından distale doğru ilerler, sonrasında sustentakulum talinin plantar tarafında distal ve medialde ilerler. Henry düğümünde fleksör digitorum longusu dorsalde çaprazlar, intersesamoid ligamentin dorsalinden geçer ve son olarak 1. parmak distal falanksına bağlanır.