Talus Kırıkları ve Retrokalkaenal Bursa Nedir

Retrokalkaenal Bursa Nedir
Retrokalkaneal bursa aşil tendonu ve kalkaneusun süperior çıkıntısı arasında bulunur. Bu bursanın anterior duvarı kalkaneus üstüne denk gelen fibrokartilaginöz yapıdan oluşurken posterior duvarı Aşil tendonunun epitendonlarından ayırt edilemez. Ayak bileğinin dorsifleksiyonu bursa üzerindeki basıncı arttırırken, ayağın plantar fleksiyonu bursa üzerindeki baskıyı azaltır. (Retrokalkaneal Bursit)
Talus Kırıkları ve Talus Anatomisi
Talus aşağıda kalkaneus, yukarıda tibia, dış yanda fibula’nın iç yanda ise tibia’nın malleolleriyle, ön tarafta os naviculare ile eklem yapar. Talus korpus tali, kollum tali ve kaput tali olmak üzere üç kısma ayrılır.
Korpus tali, talus’un arkada kalan büyük bölümüdür. Korpusun troklea tali denilen makara şeklindeki üst bölümü eklem kıkırdağı ile kaplıdır. Facies süperior denilen bu yüz, önden arkaya konveks, içten dışa ise hafif konkavdır. Tibia’nın facies articularis inferior’u ile eklem yapan bu yüz, ön tarafta geniş, arkada ise dardır. Korpusun dış yüzeyinde fibula ile eklem yapan eklem yüzeyine facies malleolaris lateralis denilir. Bu yüzün alt ucunda dış taraf doğru uzanan çıkıntıya proc. lateralis tali denilir. Korpusun iç yüzünde medial malleol ile eklem yapan facies malleolaris medialis bulunur. Korpusun alt yüzünde sulcus tali ile birbirinden ayrılmış iki eklem yüzü bulunur. Bu yüzlerden arkadakine facies articularis kalkanei posterior, öndekilere ise facies artcularis kalkanei media ve facies articularis kalkanei anterior denilir. Arkadaki kalkaneusun facies articularis talaris posterior ile eklem yapar. Küçük olan facies artikülaris media yine kalkaneusun sustentakulum tali’sindeki facies artikülaris talaris media ile eklem yapar. Korpusun arka yüzü dardır ve buradaki çıkıntıya proc. posterior denir. Bu çıkıntı sulcus tendinis musculi fleksoris hallusis longi denilen bir olukla ikiye ayrılır. Bu çıkıntılardan daha büyük olan dış taraftakine tuberkulum lateralis, iç taraftakine ise tubekulum medialis denir. Tuberkulum laterale bazen ayrı bir kemik olarak gelişir ve os trigonum adını alır.
Troklea tali talus’un yuvarlak üst eklem yüzüdür. Lateral malleol’ün medial yüzü talus’un lateral yüzü ile eklem yapar. Tibia talus ile iki yerde eklem yapar.
    Medial malleol talusun mediali ile eklem yapar.
     Malleolus’lar eklemin hareketi sırasında öne ve özellikle arkaya kayan talus’u sıkıca tutarlar.
Malleolus’ların troklea’yı sıkıca kavraması özellikle troklea’nın ön kısmını arkaya iten ve tibia ile fibula’yı birbirinden uzaklaştıran ayağın dorsifleksiyon hareketi sırasında çok kuvvetlidir.
Tibia ve fibula’nın biribirinden uzaklaştırılması tibia ve fibula’yı birbirine bağlayan kuvvetli lig. interosseum ve lig. tibiofibulare transversum, anterius ve posterius ile sınırlandırılmıştır. Ayak bileği eklemi plantar fleksiyonda daha az stabildir, çünkü troklea arka kısmında daha dardır ve soket içinde nispeten daha gevşek haldedir.
Talus’a birçok bağ tutunmasına karşılık hiçbir kas tutunmaz.