İnsan Amniyon Zari Histolojik Yapisi

İnsan Amniyon Zarı Histolojik Yapısı
Miyadında hamilelikte fetal zarlar 2 ana tabakadan oluşmaktadır:
1.   Dışta koryon laeveye ait trofoblastik doku ve mezenşim yer alırken
2.   İç tarafta amniyon sıvısı ile temas eden 5 kattan oluşan amniyon zarı (AZ) yer alır.
İnsan amniyonu ilk olarak embriyo gelişiminin 7–8. günlerinde görülür ve fetal ektodermden köken alır. Histolojik olarak 0.02-0.05 mm. kalınlığındadır. Fetal zarların en iç tabakasıdır ve amniyotik sıvıyla temas halindedir. İnsan amniyon zarında düz kas hücreleri, sinir, lenf ve kan damarları yoktur (36).
Amniyon zarının beş farklı tabakası vardır:
1.   Amniyon Epitel Hücreleri: Embriyonik ektoderm tabakasından köken alır. Amniyon zarının en i ç tabakasını oluşturur ve tek tabaka halinde küboid epitel hücrelerinden meydana gelir. Epitel hücrelerinin apikal yüzeyi gelişmiş mikrovilluslarla doludur ve amniyon ile amniyotik sıvı arasındaki transferden sorumludur. Amniyon zarı, amniyotik sıvıyı taşıyan basit avasküler bir zar değil, taşıdığı su ve çözeltilerin transportunda aktif rol alarak amniyotik sıvının homeostazisini sağlayan, vazoaktif peptidler, büyüme faktörleri ve sitokinler üreten aktif bir dokudur (36,37).
2.  Bazal Membran Tabakası: Amnion epitelyum tabakasının hemidesmozomlaral sıkıca bağlı olduğu tabakadır (36,37).
3.   Kompakt Tabaka: Bazal membran tabakasının bağlı olduğu asellüler bir dokudur. Bu tabaka primer olarak interstisyel tip I, III ve V kollajenlerden meydana gelmiştir. Amniyotik zarı esnek olmakla beraber tüm fetal zarların gerilim gücünü sağlayacak kadar dayanıklıdır.
4.  Amniyon Mezenkim Hücreleri: Kompakt tabakanın dışında bir sıra halinde fibroblast benzeri mezenkimal hücreler yer alır, bu hücreler embriyonik diskin mezoderm tabakasından oluşur ve amniyonun major fonksiyonlarından sorumludur. Amniyonun kompakt tabakasını oluşturarak gerilim gücü sağlayan interstisyel kollajen sentezi, mezenkimal hücreler tarafından meydana getirilir. Bu hücrelerin yüksek oranlarda IL–6, IL-8 ve MCP-I (monosit kemoakraktan protein) sentezleme kapasitesi vardır. Sentezlenen bu sitokinler sayesinde amniyotik membran ve amniyotik sıvının bakteri enfeksiyonlarına karşı direnci oluşur (36).
5. Zona Spongiosa: Amniyonun en dış tabakası olup göreceli olarak asellülerdir ve koryon laeva ile komşuluk gösterir.