Hodgkin Hastaligi Nedir

Hodgkin Hastalığı Nedir, Hodgkin Lenfoma

Hodgkin hastalığı Hodgkin dışı lenfomalardan birkaç yönü ile ayrılan bir hastalık grubudur. Sıklıkla ekstranodal alanlardan kaynaklanan ve yaydım biçimi önceden kestirilemeyen Hodgkin dışı lenfomaların aksine, Hodgkin hastalığı tek bir lenf düğümü ya da zincirinden kaynaklanır ve karakteristik olarak anatomik devamlılık gösteren lenf düğümlerine yayılır.
Hastalık, morfolojik olarak, reaktif lenfositler, histiyositler ve granülositlerin birikimini uyaran neoplastik dev hücrelerin ve Reed Sternberg (RS) hücrelerinin varlıği ile karakterizedir. Diğer lenfoid neoplazilere zıt olarak Hodgkin hastalığının neoplastik hücreleri total tümör kitlesinin minör fraksiyonunu oluşturur (%1-5) (11). Epidemiyoloji ve etiyoloji ABD' de her yıl yaklaşık 7.900 olgu saptanmaktadır ve görülme oranı her yıl için 3/100.000' dir (3). Hastalık bimodal yaş dağılımı gösterir (3,12). Birinci pik 15-34 yaşları arasında ve ikinci pik 54 yaşından sonra görülür (12). Bununla birlikte, az gelişmiş ülkelerde ve gelişmiş ülkelerdeki alt sosyo-ekonomik gruplarda çocuk olgularda artış ve genç erişkin olguların insidansında azalma söz konusudur (3).

Genç erişkinlerdeki nodüler sklerozan tip haricinde Hodgkin hastalığı ABD' de erkeklerde daha sıktır (1,3:1). Genç erişkinlerde nodüler sklerozan ve lenfositten zengin tipler daha fazla görülürken mikst sellüler ve lenfositten fakir tipler daha yaşlı gruplarda daha sıktır. Az gelişmiş ülkelerde mikst sellüler ve lenfositten fakir tipler daha sık görülür
Hodgkin hastalığının klonal neoplastik bir hastalık olduğu, RS hücreleri ve varyantlarının transforme hücreler olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. Büyük bir olasılıkla, reaktif hücrelerin karakteristik birikimi RS hücrelerinin salgıladığı sitokinlere yanıt olarak oluşur. Hodgkin hastalığında interlökin 4 (IL-4), interlökin 5 (IL-5), tümör nekroz faktör a (TNF-a) , "granulocyte macrophage colony stimulating" faktör (GM-CSF) ve "transforming grovvth" faktör p (TGF-p)' yi içeren birçok sitokin saptanmıştır. RS hücrelerince IL-5 sentezi mikst sellüler ve nodüler sklerozan tiplerin özelliği olan eozinofil birikimi ile korelasyon gösterir (11). Bir fibrojenik sitokin olan TGF-p özellikle nodüler sklerozan tipte saptanır ve eozinofiller tarafından üretilmektedir
Hodgkin hastalığının özgün histolojik yapısı RS hücreleri ve non-neoplastik sellüler infiltratın salgıladığı sitokinler tarafından oluşturulmaktadır.