Mast Hucreleri Nedir

Mast Hücreleri Nedir

Mast hücreleri kemik iliği kökenli hücrelerdir ve dokularda yaygın olarak bulunurlar. Daha çok subepitelyal alanlarda, kan damarları ve sinirler etrafında, kısacası değişik patojen ve antijenlerin potansiyel giriş kapılarında lokalizedirler . özellikle akciğerler ve gastrointestinal kanalda mukozal yüzeylerde, deride ise dermişte daha sık görülürler. Lenf düğümünde sıklıkla medüller bölgede bulunurlar.
Dokularda insan mast hücreleri yuvarlak-oval veya iğsi hücreler görünümünde ve farklı şekillerde olabilirler. Yüzeyel IgE reseptörleri ve histamin içeren sitoplazmik granüllerin varlığı ile karakterizedirler. Sitoplazmadaki çok sayıda yoğun sekretuar granüller sıklıkla nükleusu maskeler. Mast hücrelerinin granülleri rutin Hematoksilen Eozin boyası ile gözlenemez, ancak glikozaminoglikan içeriğinden dolayı Toluidin Mavisi gibi bazik anilin boyaları ile metakromazi oluştururlar
Farklı anatomik bölgelerdeki mast hücreleri morfoloji, mediatör içeriği, aktivatör ajanlara duyarlılık, farmakolojik ajanlara yanıt ve diferansiyasyon için T hücre kaynaklı faktörlere bağımlılık yönünden farklılıklar gösterir. Bu heterojenite sitokinler, fibroblastlar ve mikro çevreyi içeren değişik faktörlerle düzenlenir.
Mast Hücrelerinin Görevleri
Mast hücrelerinin tekrarlayan stimulasyonları ile karakterize bazı allerjik durumlar fibrozis gelişimi ile birliktelik gösterir. Örneğin allerjik astımda solunum yolu ile anaplastik karsinomlar veya melanomlar arasında ayırıcı tanı yapılması gerektiği durumlarda multipl antikor panelleri kullanılmalıdır.. Böyle durumlarda B hücre belirleyicileri, T hücre belirleyicileri, karsinomu ekarte etmek için sitokeratinler, melanomu ekarte etmek için S-100, histiyositik lenfomayı ekarte etmek için lizozim (muramidaz) kombinasyonları endikedir.

epiteünin bazal membranı altında kollajen ve diğer ekstrasellüler matriks elemanları artımı ve atopik dermatitli hastalarda deride fibrozis gibi Sistemik mastositoz, kemik iliğinde, karaciğer ve dalakta belirgin fibrozis ile karakterizedir. Keloid ve hipertrofik skarlarda mast hücre hiperplazisi gözlenmiştir. interstisyel pulmoner fibrozisde mast hücreleri belirgindir. (mast hücresi stabilizatörleri)
Mast hücrelerinin tümör anjiogenezisi ile ilgili oldukları ve hayvan deneylerinde, az sayıda mast hücresi içeren tümörlerde anjiogenezisin de daha az olduğu ve böyle tümörlerin daha az metastaz yaptıklarına dair gözlemler vardır.
Mast hücrelerinin histokimyasal ve biyokimyasal analizleri mediatör içeriğine göre bu hücrelerin 2 farklı alt tipi olduğunu göstermiştir. Triptaz mast hücreleri (MCT) triptaz içerir ve akciğerlerde ve gastrointestinal mukozada baskın mast hücre tipidir. Triptaz-kimaz mast hücreleri (MCTC) ise triptazın yanısıra kimaz, karboksipeptidaz ve bir katepsin G benzeri proteaz içerirler, bunlar deri, gastrointestinal mukoza, synovia ve konjonktivada baskın mast hücre tipidir (1,25). Triptaz doğrudan endotelyal hücrelere etki ile ya da anjiogenezisin erken aşamalarını hızlandırarak kapiller yapıların oluşumunu uyarır. Triptazın fıbroblastlar, düz kas hücreleri ve epitelyal hücreler için mitojen olduğu da bilinmektedir.