Cocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu Tedavisi

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu Tedavisi

Tedavi yaklaşımı işeme bozukluğunun tipine ve çocuğun yaşına göre belirlenir. İşeme bozukluğunda üroterapi, ilaç tedavisi, cerrahi tedavi seçenekleri vardır.
Üroterapi
Üroterapi işeme bozukluğunun farmakolojik ve cerrahi olmayan tedavisi anlamına gelir. İlk seçilecek yaklaşım olmalıdır. Üroterapi standart ve spesifik üroterapi olarak ikiye ayrılır.
Standart Üroterapi
Standart üroterapi girişimsel değildir. Çocuğun hangi bakımdan normal işlevden sapma gösterdiğiyle ilgili açıklamaları içeren bilgilendirme ve aydınlatma yapıldıktan sonra, düzenli işeme alışkanlığının kazandırılması, iki saatte bir idrara çıkma, rezidüel idrarı olanlarda iki dakika sonra tekrar idrara çıkılması, sağlıklı işeme duruşunun kazandırılması, tutma hareketlerinden kaçınılması, kabızlığın önlenmesine yönelik öneriler verilir.
Sağlıklı işeme duruşu için oturur pozisyon tercih edilmelidir çünkü işerken uyluklar açılıp pelvik taban kası daha iyi gevşemektedir. Çocuk otururken arkası dik ve öne doğru eğik pozisyonda olmalıdır. Çocukların alafranga     tuvaletlerde     ayaklarının     zeminle     teması     sağlanmalıdır,
sağlanmazsa çocuk pelvik taban kaslarını farkında olmadan kasar bu da işeme sırasında eksternal sfinkterin kasılmasına ve bozuk işemeye sebep olur. İşeme bittikten sonra çocukların aceleyle kalkmamaları ve biraz daha bu pozisyonda kalmaları öğretilmelidir.
Üroterapi programlarının etkisi konusunda yapılan çalışmaların çoğu retrospektiftir. Çalışmaların çoğu retrospektif olduğu ve kontrollü olmadığı için, kanıt düzeyi düşüktür.
Spesifik Üroterapi
Spesifik Üroterapi alarm terapisi, pelvik taban egzersizleri, biyogeribildirim ve sinirsel uyarımı (nörostimülasyon) kapsamaktadır. Bu tedavi yöntemlerinin kullanımıyla iyi sonuçlar bildirilmiştir ancak randomize kontrollü tedavi çalışması yoktur.
Alarm tedavisi: Güçlü duyusal sinyal veren bir aygıtın kullanılması ile inkontinansın engellenmesi esasına dayanır. Bu aygıt gece ve gündüz kullanılabilmekle beraber gece kullanımı daha yaygındır.
Kegel Egzersizleri: İşeme bozukluğu olan 7 yaşın üzerindeki çocukların pelvik taban kaslarını güçlendirmek için evde yapabilecekleri egzersizlerdir. İdrarını ya da büyük tuvaletini tutuyormuş ve yapıyormuş gibi yaparak pelvik taban kaslarını güçlendirerek, intraüretral basınç artışını sağlayarak kontinan kalırlar ve pelvik taban kaslarını nasıl kullanacaklarını öğrenirler.
Farmakolojik Tedavi
Antikolinerjik ajanlar: Tolterodine, urge inkontinansında kullanılan seçici olmayan muskarinik reseptör antagonistidir. Yapılan çalışmalarda detrüsör instabilitesinde ve hiperrefleksisinde işeme ve inkontinans sıklığında önemli azalmalar meydana getirdiği gözlenmiştir.
Oxybutynin unstabil mesane kontraksiyonlarını ortadan kaldırmakta veya azaltmakta ve özellikle gündüz sık işeme, urge inkontinans ve acil işeme isteği ile kendini belli eden unstabil mesane kontraksiyonlarıyla birlikte olan enürezislerde faydalı olmaktadır.
Desmopressin asetat (DDAVP): Arginin vasopresin analoğudur. Enüretik  çocuklarda  gece  fonksiyonel mesane  kapasitesinden  daha  az idrar
çıkışı sağlayarak etkili olmaktadır. DDAVP özellikle gece normal ADH salınımı görülmeyen enüretiklerde başarı ile kullanılmaktadır. Tedavinin kesilmesinden sonra tekrarlama riski yüksektir. Yan etkileri arasında hiponatremi, rinore ve epistaksis sayılabilir. Teorik olarak hipervolemi mümkündür. Ancak klinik olarak az görülür.
Çocuklarda İşeme Bozukluğu ve Cerrahi Tedavisi
Mesane Kapasite Arttırıcı Ameliyatlar (Ogmentasyon): Konservatif tedaviye yanıt vermeyen olgularda cerrahi tedaviye ihtiyaç duyulabilir. Genişletme yaması olarak üreter, mide, ileum, kolon dokusu kullanılabilir. Yama dokusunun alındığı yere bağlı olarak mukus üretimi, asit baz denge bozukluğu, ikincil kanser gelişim riski vardır.Detrüsör kas liflerinin mukoza üzerinden ayrıştırılarak büyük kapasiteli divertikül    oluşturulmasına     oto-ogmentasyon    adı    verilmektedir.     Otoogmentasyonun mukustan kaçınma, azalmış kanser riski ve daha az komplikasyon avantajına karşın, barsakla yapılan standart ogmentasyon kadar başarılı olduğu kanıtlanamamıştır.