Raas Aktivasyon Nedir

RAAS Aktivasyon Nedir

İnsulinin sistemik ve intrarenal RAAS üzeride uyarıcı bir etkisi vardır. Ġnsulin hepatik anjiyotensinojen üretimini arttırarak anjiotensin II düzeyini arttırır. Ġnsulin aynı zamanda renal mezengial hücrelerden anjiotensin-2 salınımıda arttırır.

Anjiyotensin II renal fibrozisi arttırıcı etkisinin yanında insülin etkisiyle dokulara glukoz transportu için gerekli olan fosfoinozitol kinaz-3 aktivasyonunu inhibe ederek insülin direncini arttırtır(109). ACE Inhibitörleri ve anjiotensin-2 reseptör blokerleri ile tedavi ile sadece kan basıncını düzenlemez; aynı zamanda insülin duyarlılığını da arttırır
Mikroalbuminüri

Mikroalbüminüri, 24 saatlik idrarda protein atılımını 300 mg/gün üzerinde olmasıdır. Diyabetik nefropatinin ilk bulgusudur; böbrek hastalığının ilerlemesinin bir göstergesi olmasının yanında ve kardiovaskuler morbidite ve mortalite için bağımsız bir risk faktörüdür. MSin tüm bileşenleri MA için risk faktörüdür. İnsulin direnci ve hiperinsülinemi MA için en önemli risk faktörüdür. Mikroalbüminürinin patofizyolojisinde glomerüler hiperfiltrasyon, bazal membran anormallikleri, glomerüler hipertrofi, hiperlipidemi ve vazoaktif fibrojenik faktörlerin sentezindeki artış yer alır