Stoma Komplikasyonlari – Parastomal Fitik

Stoma Komplikasyonları

Gastrointestinal sistemin her hangi bir yerin­den, besleme sağlamak veya distaldeki anastomo-zu korumak ya da kanser nedeniyle distal barsak segmenti çıkartıldıktan sonra pasaj devamlılığını temin etmek amacıyla kalıcı veya geçici olarak bar-sağm karın duvarına ağızlaştırılmasma stoma de­nir. Gastrointestinal sistemde enflamatuar tıkayıcı hastalıklarda ve barsak hazırlığı tamamlanmadan gerçekleştirilen barsak rezeksiyonu + anastomoz işleminde anastomozu korumak için proksimalden barsak pasajının saptırılması amacıyla stoma yapı­lır. Besleme amacıyla feeding jejunostomi veya dis­tal rektum kanserlerinde Miles ameliyatı sonucu kalıcı kolostomi yapılır.


Yara enfeksiyonu: Genellikle stoma yapılması es­nasında asepsi ve antisepsi tekniğine uygun çalış­mama, barsağa konan sık dikişler veya damarların bağlanması sonucu oluşan duvar nekrozu enfeksi­yondan sorumludur.
Stoma nekrozu: Barsak duvarının teknik neden­lerle yeterli beslenememesi, dolaşımın bozulacak kadar gergin olması ya da karın duvarındaki sto-mal açıklığın damarları sıkacak kadar dar olması, stoma nekrozunun önde gelen nedenlerindendir.

Parastomal fıtıklar: Stoma çevresindeki batın du­varında oluşan defektlerdir; büyük olan ve içinde intestinal yapıların bulunduğu fıtıkların cerrahi yolla onarılır.

Mukoza prolapsusıı: Stomanm proksimalindeki barsağm stomadan dışarı doğru çıkmasıdır. Stoma­nm proksimalindeki mezonun karın yan duvarına tesbit edilmediği veya yetersiz tespit edildiği tak­dirde görülür.
Striktür: Stomanm dar yapılması, nekroz veya enfeksiyon en önemli nedenleridir. Striktürler dila-tasyonlarla tedavi edilebilir veya striktüre neden olan deri dokusu eksize edilir.

Dermatit: İntestinal içeriğin deriyle teması sonu­cunda ortaya çıkar. Derinin temiz tutulması, çinkolu pomatlar kullanılması ve hastanın ishale neden olan gıdalardan kaçınılmasıyla engellenir.