Kompartıman Sendromu

Kompartıman Sendromu

Dirsek ve ön kolda oluşan kırık ve yaralanmalardan son­ra uygulanan sıkı bandaj ya da alçıların arteryal kan akışını veya venöz dönüşü engelleyerek ön kol kaslarında, özellikle ön kolun fleksör ve elin intrensik kaslarında ödem, iskemik nekroz, sinir paralizisi ve kontraktürlere neden olduğu bir durumdur.

Kompartman sendromu kırıkların yanısıra büyük yanık­lardan, hızlı sıvı perfüzyonundan, yılan ve böcek sokmala­rından sonra da görülebilir.
Kompartman sendromu yaygın olarak görülmez. Ancak oluştuğu zaman acil tedavi gerekir, çünkü oluşturduğu nörö-müskülar hasar 4-6 saat içinde irreversible olur.

Kompartıman Sendromu Belirti ve Bulgular

Kırık tespit edildikten yaklaşık 8 saat sonra kompartman sendromuna özgü belirtiler görülür.

Bunlar

Ağrı ilk saatlerdeki en önemli belirtidir.
Etkilenmiş ekstremitenin distalinden nabız alınamaması,
Duyu kaybı,
Paralizi,
Alçı uygulamasından 6-12 saat sonra etkilenmiş ekstremitenin distalinde şişlik, 12-24 saat sonra iskemi gelişmesidir.

Kompartıman Sendromu Tedavisi

Fasyatomi yapılır,
Soğuk uygulama yapılmaz,
Etkilenen ekstremite elevasyona alınmaz.

Alçı Bakımı

Kırık kemik uçlarının yumuşak dokuya arter ve venlere, sinirle­re, zarar vermesini önlemek ve ağrıyı azaltmak amacıyla uygula­nan alçılardan önce ve sonra dolaşım kontol edilir.

Alçı uygulamasından önce, alçı çorabı giydirilir. Kemik çıkıntısı olan yerler pamukla desteklenir.
Alçıdan sonra ağrı, ısı ve renk değişikliği olursa hastaya geri gel­mesi söylenir, gelemeyecek durumda ise klinikte izlenir.

Hastaya; alçılı ekstremitenin parmaklarını oynatması söylenir, alçılı ekstremitenin distalindeki duyu kaybının geri gelmesi gerek­tiği, gelmiyorsa acil olarak hastaneye gelmesi, alçılı ektremitenin elevasyonu, alçılı bölgeden kötü koku geliyorsa hekim ile görüş­mesi hastaya anlatılmalıdır.