Hibridizasyon Nedir

Hibridizasyon Nedir

‘Hibridizasyon’un kelime anlamı, ‘birbirini tamamlayan moleküllerin birleşmesi’dir. Birbirlerini tamamlayan nükleik asitler DNA ya da RNA olabilir. Moleküller arasındaki bağlanma esas olarak hidrojen bağıyla sağlanır. Bu bağlar adenin ile timin arasında iki, guanin ile sitozin arasında üç hidrojen bağı şeklinde oluşur. Hibridizasyon, moleküler biyolojide, özgün nükleik asit dizilerini tanımlamak için kullanılan güçlü bir yöntemdir. İki tamamlayıcı nükleik asit dizisinin (iplikçiğin), uygun ortamda çiftli DNA-DNA, DNA-RNA, RNA-RNA yapılar oluşturması olarak tanımlanabilir. Tek zincirli nükleik asitlerin çift zincirli yapılar yapmaya eğilimi, bu yöntemin temelini oluşturmaktadır.
Bu yöntemin ilk aşaması, DNA’nın çift heliks yapısının ısı ve/veya yüksek pH(>13) ile karşılaştığında bozulması ve tekli diziler halini almasıdır ki “denatürasyon” olarak adlandırılır . Ancak tekli diziler uygun tamamlayıcı dizilerle tekrar ikili yapılar halini alırlar (Hybridizasyon-DNA renaturation, reassociate, reanneal). Tekli dizilerden en az birine, işaretleyici bir molekül (radyoizotop, floresein vb) bağlandığı takdirde, özgün ikili yapılar laboratuvarda çeşitli yöntemlerle saptanabilmekte ve böylelikle hibridizasyon ya da bağlanmanın gerçekleştiği anlaşılabilmektedir. Burada tamamlayıcı sekansları bulmak için kullanılan işaretli dizilere ‘prob’ adı verilir. Probun özgün olduğu nükleik asit dizisi ise hedef (target) olarak adlandırılır. İşaret, floresan boya maddesi olabileceği gibi, IM ile görülebilecek nonfloresan bir boya maddesi de olabilir. İşaretleyicinin tipine göre hibridizasyon işleminin adı değişecektir. Hibridizasyon işlemimizin adı; probumuzda işaret olarak floresan boya maddesi mevcut ise FISH, IM ile görülebilecek nonfloresan bir boya maddesi mevcut ise CISH olacaktır.