Migren ve Psikiyatrik Komorbidite

Migren ve Psikiyatrik Komorbidite

Migren hastaları baş ağrısı olmayan kişilerden kişilik, öfke özellikleri ve depresif belirtiler bakımından farklıdır. Migren hastalarının depresyon puanları sağlıklı kişilerden anlamlı derecede yüksek bulunmuş ve migren hastalarının öfke duygusunu  daha  fazla yaşadığı  saptanmıştır.  Migrenli  hastalarda  değişik derecelerde duygusal katılık ve obsesyon geliştirmeye özgül bir eğilim saptanmıştır. Depresyona eğilim, obsesif özellikler ve migrenin aynı nörotransmitter disfonksiyonunun bedensel ve davranışsal alanlardaki yansımaları olduğu düşünülmektedir