Obsesif Kompulsif Bozukluk

Panik bozukluğuna eşlik eden psikolojik sorunlar

Obsesif Kompülsif Bozukluk (takıntılı-tekrarlayıcı davranış) bo­zukluk nedir?


Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir

Obsesif-kompülsif bozukluk (OKB), psikiyatrik bir hastalık olarak tek başına da seyredebilen ve dolayısıyla tanımlanan ve tedavi edilen bir rahatsızlık olabiliyor. An­cak, başka belirtilerle birlikte farklı psikiyatrik hastalıkla­ra da eşlik edebiliyor. Yani panik bozukluğuna ya da dep­resyona olduğu gibi. Gerçekten de OKB çok sık depres­yonla ya da depresyon öncesinde görülebilir. Obsesif-kompülsif bozuklukla ilgili olarak yapılan çeşitli psikiyatrik araştırmalar gösteriyor ki, bu hastalık toplumda panik bo­zukluğu kadar, hatta daha da yaygın. Üstelik her^aşta gö­rülebiliyor. OKB'nin toplumda görülme yaygınlığı yüzde 2-3 oranında. Ancak, doktora gidip tedavi görenlerin sayı­sının çok az olduğu düşünülürse, gerçek değerin bu oran­ların çok üzerinde olduğu da söylenebilir.

Obsesif Kompülsif bozukluğun belirtileri neler?

Obsesif-kompülsif bozukluklar daha çok takıntılı ve bu takıntılı davranışların tekrarı biçiminde ortaya çıkar. Birçok değişik formu vardır. Mesela bazen hastalık, sadece takıntılı düşünce biçiminde, bazen de takıntılı ve tekrarla-yıcı davranış şeklinde yaşanır. Bununla birlikte obsesyonlar düşünce ve takıntılı düşünce; kompülsiyonlar ise dav­ranış ve tekrarlayıcı davranış biçiminde olur.

Obsesyon ve kompülsiyon kelimelerinin tam anlamla­rını açıklar mısınız?

Öncelikle obsesyonun (takıntı) tanımından başlayalım isterseniz. Burada, kişinin kontrolsüzce tekrar eden düşün­celeri vardır. Bu düşünceler onu devamlı uyarır. Bunu ya­şayan kişi, çok ama çok anlamsız bir şey yaptığını bile bile ve bundan çok da rahatsız olarak aynı düşüncelerin içine hapseder kendini. Kişi, kendini rahatsız eden bu düşünce­lerin kıskacında yaşamdan keyif alamaz hale gelir. Halk arasında takıntı olarak da kabul edilen obsesif-kompülsif bozukluklarla birlikte başka psikolojik sorunlar da yaşan­maya başlar. Mesela fobiler, ardı arkası kesilmeyen şüphe­ler, sürekli kaygı hali gibi sorunlar birlikte sürer gider.

Hastalar takıntılı düşüncelerden kurtulmak için akılla­rına başka düşünceleri getirirler veya bazı davranışlarda bulunurlar bu tür düşünce ve davranışlara kompülsiyon (tekrarlayan davranışlar) denir. Takıntılı düşünceler anksi-yete artışına neden olurken kompülsiyonlar anksiyeteyi azaltır.

En sık görülen obsesyonlar hangileridir?

En sık görülen obsesyonları şöyle sıralayabiliriz:
Kirlilik takıntısı (çevreden kan, tükürük, mikrop gibi kir bulaşması veya kişinin çevreye kir bulaştır­ması düşüncesi),
Kendi başına veya yakınlarının başına bir kötülük geleceği düşüncesi,

Kontrolünü kaybetme ve saldırgan davranışta bulunma korkusu,
Tekrarlayan ve kontrol edilemeyen cinsel düşünceler,
Dinle ve ahlaki değerlerle aşırı uğraşma.