Dogum Kontrol Takvim Yontemi

Knaus-Ogino Takvim Yöntemi

Doğum Kontrol Takvim Yöntemi


Doktor Knaus ile Doktor Ogino'nun 30'lu yıllarda geliş­tirdikleri takvim yöntemi, belirli aralarla cinsel perhize da­yalı en eski korunma yöntemlerinden biridir. Hiç güveni­lir olmamasına ve tavsiye edilmemesine karşın bu yöntem hâlâ uygulanır ve "doğal" korunma uyguladıklarını söyle­yen kadınlar genellikle bunu kastederler.

Doğum Kontrol Gün Sayma

Knaus ve Ogino, yaptıkları muayenelerde yumurtlama­nın bir sonraki âdet öncesindeki 16. ve 12. gün arasında meydana geldiğini saptadılar. Spermlerin en çok üç gün­lük ömrü olduğu (bugün spermlerin ömrünün kimi koşul­larda sekiz günü bulduğu biliniyor) ve çevrimin 28 gün sürdüğü kabulünden hareket ederek, üretken evrenin çev­rimin 19. ve 12. günleri arasındaki zaman dilimini kapsa­dığını hesapladılar. Çevrimin 28 gün olduğunu düşün­dükleri için, iki âdet arasında 10-17 kadar üretken gün bu­lunduğu görüşüne vardılar. Doğal yöntemlerle korunmak isteyen çiftler, bugün hiç
güvenli olmayan takvim yöntemine muhtaç değildir. Tercih edilmesi gereken, sıcaklık yöntemi ya da ondan da güvenli olan semptotermal yöntemdir.

"İleri Teknoloji Yöntemleriyle" Doğurganlığın Saptanması

Bu arada medyada yürütülen ve eczanelerde yapılan rek­lamlarla, doğal aile planlamasının yalnızca modern tekni­ğin desteğiyle etkili olabileceği kanısı oluşuyor. İleri tek­noloji ürünü korunma bilgisayarları yüksek bir güvenilirlik vaat ediyor ve korunma işini (ya da sorumluluğunu) üze­rine alıyor. Aslında bunlara "korunma bilgisayarı" demek bile yanıkladır. Bu araçlarla elbette ki korunma yapıla­maz. Söz konusu olan sadece, kullanıcının çevrim içinde döllenmeye elverişli olan ve olmayan günlerini saptamak için yararlandığı bir test aracıdır.

Çevrimi test eden araçlar, gerek korunma gerekse de gebeliği planlamak için uygundur. Amaç gebelikten ko-runmaksa, döllenmeye elverişli günlerde korunma uygula­nır; çocuk isteniyorsa, döllenmeye elverişli günler bilinçli olarak cinsel birleşme için planlanır. Hiç kuşkusuz bu araç­lardan bazıları işi kolaylaştırır, örneğin bazal sıcaklığı kay­dedip otomatik olarak değerlendiriyorsa. Ama bazıları da kullanıcıların yanlış bir şekilde kendilerini güvende sanma­larına ve termometre, grafik kâğıdı ve kalemle doğru bir şekilde uygulanan semptotermal yöntemlerin küçümsen­mesine yol açar.


Doğurganlığı saptama yöntemleriyle korunmak iste­yen, ama sıcaklık ya da mukoza değerlerini kaydetme ve değerlendirme işinden kaçınan ve bu işi bilgisayara yaptır­mayı tercih eden kadınlar ya da çiftler, eğer gebelikten ko­runmada belirli bir güvenilmezliği göze alabiliyorlarsa, çevrim testi için kullanılan bu modern araçlardan memnun kalacaklardır.