Terliksi hayvan ve Canlilar Arasi İliskiler

Canlılar Arasındaki İlişkiler

Türiçi İlişkiler


Erkek ipek böceği, dişi seks hormonu BOMBİKOL'ü, 1016 hava molekülünde bir molekül hormon olsa bile tanır. Hafif rüzgarda bir km uzaklıktan Bombikolün uyarıcı etkisi vardır.

Hayvanlar aleminde uyarıcı sinyal maddesi veya FEROMON adı verilen birçok madde bilinir. Bu maddeyi salgılayan birey türdaşlarını uyarır. Böylece tür içindeki bireyler arasında, karşılıklı ilişkiler görülür. Seksüel uyarı maddelerinin yanında, alarm, işaretleme ve iz maddeleri türiçi haberleşmede kullanılır. Termit ve karıncalar yollarını kendilerinin anlayacağı, türe özgü bir madde ile işaretler.

Türiçi haberleşme sadece bu maddelerle olmaz, aynı zamanda türe özgü uyarıya yol açan renk, şekil veya hareketlerle de olur.

Türdaş bireyler arasındaki ilişkilerden en belirgini sevgililer, ana baba ve ço­cuklar arasında olanıdır. KULUÇKA BAKIMI kavramı ana-baba ve yavrular ara­sındaki ilişkileri belirlemede kullanılır. Bu tip ilişkilere örnek olarak yuva ve yavru bakımı ile yavru beslenmesi verilir.

Ana-baba ve yavrular arasındaki ilişkiler uzun süre korunursa "HAYVAN BİR­LİĞİ" oluşur. Böyle bir birliğin üyeleri birbirlerini ayrı ayrı tanırsa BİREYSEL HAYVAN BİRLİĞİ'nden söz edilir.

Karga uyku toplulukları ve göçmen kuş ANONİM BİRLİK'Itrinde, ise bireyler birbirlerini tanımayabilir.

Böcek topluluğu üyeleri büyük ölçüde birbirine bağlıdır. Zira burada çok karışık bir iş ayırımı vardır. Bir populasyonun bireyleri arasında genel olarak biyotik ve abiyotik faktörler bakımından, bir rekabet vardır. Bu rekabet besin, yer ve eş için olabilir. Yani türiçi veya (=İNTRASPESİFİK REKABET) söz konusudur. Omurgalı türlerinin çoğu, türdaşlarına karşı korudukları bir MİNİMAL - YAŞAMA ALANİ'na sahiptir.

Türler Arası İlişkiler

Terliksi hayvan

bölünerek çoğalır. Paramecium aurelia ve Paramecium cauda-tum'un gereksinimleri, kültür koşullarında aynıdır. Bu iki tür, ayrı ayrı kaplarda tutulursa belli bir zaman sonra her mi­lilitre kültür ortamında belli sayıda ürer. Aynı kültür or­tamında 16 gün sonra bu iki türden sadece P. aurelia hayatta kalır. Bu durum herhangi bir düşman organizma etki­si veya zararlı bir maddenin salgılanması sonucu ortaya çıkmaz. Daha çok P. aurelia populasyonunun daha hızlı büyümesinden kaynaklanır. Bu tür P. caudatum'un besi­nini yiyerek onun büyümesini engeller. Yani burada besin temini için türler arası veya İNTERSPESİFİK REKABET vardır. Anlatılan deney REKABET REDDİ ku­ramını gösterir. Buna göre aynı ve çok benzer ekolojik gereksinime sahip türler, yan yana yaşayamazlar.

P. aurelia, P. bursaria ile aynı kültüre konursa, besin rekabetine rağmen, her iki tür de hayatta kalır. Bu iki tür sunulan çevre koşullarını farklı şekilde değerlendirir. P. aurelia, kültür sıvısının üst bölümünde kalıp oradaki bakterileri yer. P. bursaria ise taban kısmındaki bakterilerle beslenir. Böylece bu durumda REKABETTEN KAÇIŞ olayı görülür. Bu kuram farklı türlerin aynı yaşama alanında birlikte yaşa­yabilmelerinin temelidir