Distal Radioulnar Eklem Cikigi Nedir

Distal Radioulnar Eklem Çıkığı Nedir
Distal radioulnar eklem, proksimal radioulnar eklem gibi trokoid grubu bir eklemdir. Konkav eklem yüzünü radiusun distalinde ve iç tarafında bulunan incisura ulnaris, konveks yüzünü ise ulnanın distal ucundaki caput ulnada bulunan circumferentia artikularis oluşturur. Bu yüzler capsula artikularis ile sarılmıştır ve discus artikularis ile desteklenmiştir (26). Distal ve proksimal eklemlerle birlikte hareket ederek pronasyon ve süpinasyon yaptırır. Pronasyonda radius eli taşıyarak ulnayı oblik olarak çaprazlar, proksimali lateralde kalır ve distali mediale geçer. Bu sırada interosseöz membran spiral şekil alır. Supinasyonda ise radius tekrar laterale gelip ulnaya paralel olarak pozisyon alır, interosseöz membran tekrar düz hale gelir. Dirsek 90° fleksiyonda iken el 140°-150° pronasyon-supinasyon genişliğine ulaşır. Dirsek ekstansiyona getirilirse bu hareket genliği humeral ve skapular hareketle 360°’ye çıkabilir. Bu eklem el ve elbileği fonksiyonel anatomisinde bütünleyici bir eklemdir, bu durumun instabil intraartiküler distal radius kırıklarının tedavisinde göz önünde bulundurulması gerekir.
Radiokarpal Eklem Nedir
Konkav eklem yüzünü radiusun alt ucundaki facies artikularis carpalis ile diskus   artikularisin   alt   yüzü,   konveks   eklem   yüzünü   ise   dıştan   içe scaphoideum, lunatum ve triquetrum kemikleri oluşturur. Elipsoid grubu bir eklemdir.
Elbileği radiokarpal eklemden 50° fleksiyon,  30° ekstansiyon,  interkarpal eklemlerden ise 35° fleksiyon, 50° ekstansiyon yaparak toplamda 80° kadar ekstansiyon   ve   85°   kadar   da   fleksiyon   yapar.   Elin abduksiyon ve addüksiyonu radiokarpal eklemden gerçekleşir. Sagital eksen etrafında 15º-20º radial deviasyon, 35º-40º ulnar deviasyon gerçekleştirir. Radius eklem yüzü palmar ve ulnar yöne doğru eğimlidir. Radius uzun ekseninden çekilen çizgi üçüncü parmaktan geçer. Radius distali ile ulna distali arasında 11-12 mm fark vardır, radial uzunluk denilen bu mesafe tedavide gözönünde olması gereken önemli bir parametredir.
Artiküler Disk Nedir
Üçgen şeklinde olan yapının orta kısmı ince, çevresi kalındır. İnce olan orta kısmı bazen delik de olabilir. Böyle durumlarda elbileği eklem boşluğu ile irtibat  halindedir (26).   Fibrokartilejinöz yapıdadır,   gençlerde  elastik  lifler fazladır. Yaşla beraber elastik liflerde azalma, kollajen liflerde artma gözlenir.
Bileğin ulnar bölgesindeki ağrıdan en fazla sorumlu olan yapı trianguler fibrokartilaj    kompleksindeki    (TFCC)   travmatik   ve   travmatik   olmayan lezyonlardır. TFCC kompleksi, trianguler fibrokartilaj diskin palmar ve dorsal parçaları, ulnokarpal menisküs, ulnar kollateral ligament, volar ulnokarpal ligament ve ekstansör karpiulnaris kılıfından oluşur.
El Bileği Damarsal Anatomisi
El bileği radial arter, ulnar arter ve anterior interosseöz arterlerden anastamozlarla meydana gelen arklar tarafından beslenir. Bu arklar radius alt metafizine ve dorsalden lunatum trikuetruma arteriyal kan dolaşımını sağlayan palmar ve dorsal radiokarpal arklar, distal karpal sırayı besleyen palmar ve dorsal interkarpal arklar, skafoid, trapezium ve pisiform kemiğe direkt dallar veren dorsal bazal metakarpal ve derin palmar arklar, dorsal ve palmar arklardır. Pronator quadratusun proksimal sınırında anterior interosseöz arterden palmar ve dorsal dallar ayrılır, artiküler disk ve kapsüle girerler ve diğer terminal dallarla anastamoz yaparlar, artiküler diskin palmar, dorsal ve medial kanlanımını sağlarlar. Posterior interosseöz arter, anterior interosseoz arterin dorsal dalı ile anastamoz yaparak distal kapsülden girer ve distal radioulnar eklemi kanlandırır. Ulnar arterden köken alan dallar anterior interosseözün palmar dalı ile anastamoz yaparak distal ulnanın antreromedial kanlanmasını sağlar. Ulnar ve radial arterler palmar ve dorsal dallarla anastamoz yaparak dolaşıma katılırlar