Okulda Dikkat Bozuklugu ve Hiperaktiflik

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Okulda Yaşanan Sorunlar

Hiperaktif çocuklarda okula başlamadan önce kısmen sorunlar idare edilebilmektedir. Ama çocuk için hemen hemen ilk sosyal deneyim olan ve önemli bir işlevsellik alanı olan okulda ki bozulmalar çocuğun ve ailenin genel durumunu ve moral durumunu ciddi derecede etkiler. Ai­leler çoğunlukla okuldaki sorunlardan dolayı profesyonel yardım için başvururlar. Öğretmenlerde okulda ciddi an­lamda sıkıntı çekmekteyken ailenin yıllardır alışageldiği davranışların sorun olduğunu ifade ederler. Bu şekilde aile bazı sebeplerle ertelettiği tedaviye başvuru gerekli­liğini yerine getirir.

Okulda yaşanan sorunları şu şekilde özetleyebiliriz: Dersi uzun süre dinleyememe, sık sık derste dikkat dağınıklığı, öğretmeninin konuşmalarını uzun süre takip edememe, uzun süre derse dikkatini verememe, dersten çabuk sı­kılma, okul eşyalarını sık sık kaybetme, sırasının defte­rinin dağınık olması, verilen ev ödevlerini yeteri kadar organize edip yapamama, okuldaki sınavlardan sık sık başarısız olma, öğretmeninden ders dolayısıyla sık sık uyarı alma, el yazısındaki karmaşa, ince motor becerile­rin yetersizliğinden dolayı kesme, boyama, yapıştırma iş­lemelerinde yetersizlik, arkadaşları ile sık sık konuşma, dikkatinin küçük bir ses ve uyaran ile sınıf içerisinde da­ğılması, kıpır kıpır olmasından dolayı sınıfta sık sık ayağa kalkması, derste ayakta dolaşması, devamlı elini ayağını kıpırdatarak arkadaşlarının dikkatini çekmesi, uzun süre sırasında oturamama, çok konuşma, sorunun sonunu beklemeden cevabını yapıştırma, öğretmeni konuşurken sözün arasına girme, sonunu düşünmeden ani hareket­lerde bulunma, arkadaşları ile grup içerisinde uyum sağlayamama, arkadaşları ile uzun süre oyunda kalamama, grubun kurallarına bağlı kalmakta zorluk, sırasını bekle­me güçlüğü, arkadaşlarına zarar verme, arkadaşlarının okul eşyalarına zarar verme, okuldaki küçük çocuklara kaba davranma, okulda yaramaz ve çete diye kabul ediLen gruplara katılmaya eğilim, sık sık okuldan uzaklaştırılma, okulda uygun olmayan kişiler arkadaşlık ve sonucunda madde kullanımı, ev ödevlerini yapmaya karşı isteksiz­lik, okulda öfke patlamaları, ödevlerini düzenli yapmama gibi sorunların bir kısmı hiperaktif çocuklarda bulunabi­lir. En önemli sorunlardan bir tanesi de okuldaki arkadaş grubundan dışlanması ve bu konuda arkadaşlarına uyum sağlayamadığı için okul içerisinde arkadaşsız kalmasıdır. Veya tam tersi olarak riskli arkadaş gruplarını tercih on­lar arasında bulunmaya çalışma ve olumsuz arkadaşlık­ları tercih etme olabilir.

Ek olarak okuldaki başarısızlıktan dolayı okul içerisin­de "tembel" "yaramaz" "haşan" gibi yakıştırmaların ol­ması, ders başarısızlığı gibi durumlar çocuğun okul ile olan uyumunu ve ilişkilerini bozar. Özellikle bu konuda bilinçsiz ve sabırsız öğretmenlerin olması, ailenin ve öğ­retmenin beklentilerinin ders ve başarı konusunda yük­sek olması çocuğun gerginliğini daha da artırmaktadır. Bu durumda çocuğun kendine olan güveni azalır, kaygı durumu artar, depresif belirtiler artar, uyumu daha da bozularak sorunların artışına neden olur.

Bütün bu nedenlerden dolayı çocukların önemli bir kısmı sınıfta kalır, üçte birlik kısmı ise eğer tedavi ile müda­hale edilmez ise okuldan atılırlar. Küçük bir bölümü ise destek faktörleri ve üstün zeka performansı ile bazı so­runların üstesinden gelebilir.
Okul ile ilgili sorunların halledilmesi çocuğun işlevselli­ğinin artmasına, kedine olan güvende olumlu gelişmeye yardımcı olur. Tedavi ve destek programlan ile eğitimi­nin devamı, sosyal statü kazanması, öğrenim hayatını devam ettirmesi, yaşanması muhtemel sorunları en aza indirecektir.