Obezitenin Psikolojik Etkileri

Obezitenin Psikolojik Etkiler

Obezite ve psikolojik etmenler arasında bir ilişki olduğu kabul edilmektedir. Anne-baba-çocuk    arasındaki    olumsuz    ilişkiler,     okulda başarısızlık,    arkadaş    edinememe    çocuğun    ruhsal    yapısını    etkileyip    aşırı yemeye neden olabilmektedir.

Obezite Sınıflaması
Obezite, genelde kalorinin fazla alımı sonucu ortaya çıkmakla birlikte, etyolojisindeki farklılıklar ve sonucunda bulguların aynı olmaması nedeni ile birkaç Şekilde sınıflandırılabilmektedir
    Yağ dokusunun dağılımı ve anatomik özelliklerine göre,
    Obezitenin baŞlama yaŞına göre,
    Etiyolojiye göre.
Yağ   Hücrelerinin   Sayısı   ve   Büyüklüğüne   Göre   Obezitenin Sınıflandırılması
Hiperplastik (Hipersellüler) obezite, yağ hücre sayısının artıŞı Şeklindedir. Çocuklarda görülen obezite bu gruba girer ancak eriŞkin dönemde de ortaya çıkabilir
Hipertrofik obezite, yağ hücrelerinin büyüklüğünde ve lipid içeriğinde artıŞ ile karakterizedir. EriŞkin dönemde baŞlayan ve gebelerde görülen obezite bu tiptedir
Etiyolojiye Göre Obezitenin Sınıflandırılması
Basit obezite; ekzojen obezite, idyopatik ya da primer obezite de denir. Obez kiŞilerin büyük kısmı bu gruptadır (23). Obez çocukların büyük kısımında altta yatan tıbbi bir problem yoktur ve bu grup ekzojen obezite olarak isimlendirilir. Bu gruptaki çocukların çoğunda semptom yoktur. Az bir kısmında çabuk yorulma, nefes almada güçlük ve ekstremite ağrıları mevcuttur. ĠŞtah genellikle iyidir ancak anormal artmıŞ da değildir. Beslenme öykülerinde çok miktarda Şeker, Şekerli gıda, yağlı gıda ve hazır gıda tükettikleri öğrenilir. Eksojen obeziteli çocuklar prepubertal dönemde yaŞıtlarına göre uzundurlar ancak pubertenin erken baŞlaması ve büyümenin erken sonlanması nedeni ile eriŞkin boyları ortalama civarında veya altında olabilir (23). Anne baba boylarının bilinmesi boy beklentisi konusunda bilgi verir.
Sekonder obezite, basit obeziteye göre çok daha nadirdir. Çocuklarda endokrin hastalıklar, genetik sorunlar, kullanılan ilaçlar ya da bazı tümörler nedeniyle oluşur (22, 23). Hormonal bozukluklara ikincil obezite nedenleri arasında en sık Cushing hastalığı sayılabilir. Kilo alımı ile birlikte hipertansiyon, glukoz intoleransı, hirsutizm, amenore, pletore, aydede yüzü, ensede yağ birikimi gibi bulgularda mevcuttur. Tipik olarak yağ gövdede birikir. Çocukluk yaş grubunda boy uzamasında duraklama ve pembe-mor striaların varlığı Cushing hastalığı ve sendromu bakımından dikkate alınması gereken bulgulardır (23). Büyüme Hormonu eksikliği ve hipotiroidide obezite nedenleri arasındadır. Hipotalamik obezite nadir görülmekle birlikte deney hayvanlarında hipotalamusun ventromedial bölgesinin zedelenmesiyle ortaya çıkmaktadır (23). Hipotalamik obezite insanlarda travma, malignensiler ve ventromedial hipotalamusu ilgilendiren inflamatuar hastalıklar ile ortaya çıkabilir. Glukokortikoidler, trisiklik antidepresanlar, antitroid ilaçlar, sodyum valproat ve hormonal ilaçlar obeziteye neden olabilir. Prader-VVilli, Laurence-Moon-Biedl, Down, Alström, Beckvvith VVideman Sendromları obezite ile birlikte görülür