Richard Von Volkmann - Kontraktur

Volkmann İskemik, Kontraktür Nedir, Volkman Kaşığı

Richard Von Volkmann 1830 – 1889


RİCHARD VON Volkmann'ın yaşamı, babasının anatomi ve fiz­yoloji profesörlüğü yaptığı Saksonya'nın Halle şehrinde geçmiş­tir. Alman okuma adet ve sistemlerine uyarak Volkmann muhtelif üniver­sitelerde okuduktan sonra 1854'tc tıp doktoru unvanını aldı. Halle'de cer­rahi kliniği profesör yardımcılığına atandığı zaman henüz 25 yaşında idi.

Fransa-Prusya Savaşı'nda Volkmann Prusya ordusunda general rütbe­siyle cerrahlık yaptı. Bu askeri cerrahlık faaliyeti Volkmann'ın müstakbel çalışmasında büyük bir etki meydana getirmiştir. Bu sırada bazı Alman cerrahları Lister'in metotlarına adapte olmuşlar ve savaş yaralarının teda­visinde antiseptik metodları uygulamaya başlamışlardı. Volkmann'ın ye­rine geçmiş olduğu hekim yaşlı ve eski usullere sadık bir kimse idi. Bu­na paralel olarak hastanenin yapısı ve çalışma metodları da pek eski ıdı. Sepsis ve hastane gangreni pek çoklu. 1867 yılında Volkmann selefinden kliniği devraldığı sırada "Bu hastanede hiç kimse ameliyat yapmak için eline bıçak almaya cesaret edemez" demişti.

Volkmann. Lister'in bütün eserlerini okudu ve 1872 yılında hastane­nin her köşesinde bu metodlar çerçevesinde çalışılmaya başlandı. Almanya'da.Lister'in en bü­yük savunucusu kesildi. Dünyanın dört bucağın­dan hastanesini görmeye geliyorlardı. Klinikte düs­tur .şu idi: "Eğer pisliği temizleyemiyorsanız, anti­septik bir pislik meydana getiriniz". Cerrahlar ve asistanlar uzun lastik çiz­meler giyiyorlar ve hasta­nenin bütün koridor ve odaları rahat bir temizlik sağlayacak durumda idi.

1881 yılında Volk­mann, Londra Uluslararası Cerrahi Kongresi'ne katıldı ve bu kongrede "Listerizm"i kuvvetle savundu, cerrahiye yaptığı hizmetleri anlattı. Volk­mann iskemik kontraktürünü 1881 yılında tarif etmiştir. Kendi ihtisası or­topedi alanında olmakla beraber diğer genel cerrahi konularında da çalışı­yordu. 1878 yılında ilk defa olarak rektal kanserde ensizyonu uyguladı ve aynı yıl Parafin işçilerinde kanser oranı fazlalığına nazarı dikkati çekti.

Tüberküloz ekleminde amputasyon yerine eksizyon yapılmasını doğru buluyordu. Bu amaçla keskin bir kaşıkla eklemdeki hasta parça­ları kürete ediyor ve bu suretle sağlam kısma enfeksiyonun yayılması­na engel olacağını söylüyordu.

İyi bir cerrah ve hatta Avrupa'nın en büyük cerrahlarından biri olan Volkmann çok zarif bir kişiliğe sahipti. Orta boylu ve gayet asil bir görü­nüşe malik olan Volkmann'a Halle'in taçsız kralı denirdi. Hekimlik ala­nındaki üstatlığına paralel olarak edebi kabiliyeti de yüksekti. Richard Leander ismi müstearı ile birçok güzel .şiirler ve masallar kaleme almıştır. Fransa-Prusya Savaşı sırasında yazmış olduğu "Dreams by French Firesides" adlı eseri Almanya'da unutulmaz etkiler yaratmış ve en az 14 defa basılmıştır. 1889 yılında Jena'da öldüğü zaman henüz 59 yaşında idi.